آن کس که بهشت را روی زمین نیافته است

آن کس که بهشت را روی زمین نیافته است

” آن کس که بهشت را روی زمین نیافته است “
آن کس که بهشت را روی زمین نیافته است
در آسمان نیز نخواهد یافت
خانۀ خدا جنب خانۀ ماست
و اثاث البیت او عشق است.
امیلی دیکنسون
مَن کانَ فی هذِه اَعمی فَهُو فی الاخره اَعمی. ( اسراء: آیۀ ۷۲ )
هر کس در این جهان نابینا باشد در جهان دیگر نیز نابینا خواهد بود.
هر که امروز نبیند به جهان طلعت دوست
غالب آن است که فرداش نباشد دیدار
سعدی

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒