ارزش

ارزش های هنری و اخلاقی

ما با خوب بیگانه نیستیم
با نقش و نگار زیبا بیگانه نیستیم

و نیز با جوانمردی و اخلاص و بخشش و تواضع بیگانه نیستیم
بلکه آنها را می شناسیم و هم می ستاییم
و هم حرمت می نهیم و هم از آنها لذت می بریم
مگر آنکه مزاج ما به سبب بیماری هایی
چون حسادت و طمع و جاه طلبی ناموزون شده باشد.
حتی در آن حال نیز چنین نیست که نمی شناسیم
بلکه پس از شناخت به خاطر سوداهای شخصی
آن شناخت را زیر پا می گذاریم.

برگرفته از پیشگفتار کتاب ” گنجینه آشنا ”
به قلم حسین

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: