استفاده زیاد از رسانه های دیجیتال باعث تغییر در نحوه تفکر می شود

استفاده زیاد از رسانه های دیجیتال باعث تغییر در نحوه تفکر می شود

💢 کسانی که از تبلت و لپتاپ زیاد استفاده می کنید: آگاه باشید. استفاده از پلتفرم های دیجیتال همچون تبلت و لپتاپ برای مطالعه باعث تمایل و تمرکز بر جزئیات عینی می شود و توان تحلیل و تفکر انتزاعی را کاهش می دهد.
بر اساس یافته پژوهشگران کالج دارتموث آمریکا استفاده از رسانه های دیجیتال باعث کاهش استفاده از تفکر انتزاعی شده و باعث به کارگیری تفکر عینی در ادراک، تحلیل رفتار، وقایع و دیگر محرک های اطلاعاتی می شود. این پژوهش بر اساس مقایسه نحوه پردازش اطلاعاتی یکسان بین گروهی که از رسانه دیجیتال استفاده کردند و گروهی که از رسانه های غیر دیجیتال (مثلا کاغذی) استفاده کردند انجام شد.
سپس از شرکت کنندگان خاسته شد که به پرسش های انتزاعی و عینی پاسخ دهند. نتیجه این شد که کسانی که از رسانه های دیجیتال استفاده کردند به پرسش های عینی بهتر پاسخ می دادند و کسانی که از رسانه های غیر دیجیتال استفاده کردند به پرسش های انتزاعی بهتر پاسخ دادند.
توضیح اینکه تفکر عینی به فاکت ها و واقعیت ها توجه داشته و تفکر انتزاعی به ورای فاکت ها توجه دارد. کسانی که دارای تفکر عینی هستند کمتر خارج از چارچوب ها می اندیشند و بیشتر تمایل دارند که موضوعات را تعمیم دهند.
تفکر انتزاعی باعث فهم معانی چندگانه می شود در صورتی که تفکر عینی منجر به ظاهرگرایی می گردد.

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒