اعتقادات زیبای سرخپوستان

۱. ما جزئى از هستیم نه رئیس آن

۲. ما هیچگاه گیاهى را با ریشه از خاک
نمى کنیم

۳. ما موقع ساختن خانه، خاک را زیاد جابه جا نمى کنیم

۴. ما در فصل ، آرام روى زمین قدم
بر مى داریم چون طبیعت باردار است

۵. ما هرگز به درختان آسیب نمى رسانیم، ما فقط درختان پیر و خشک را قطع مى کنیم و قبل از قطع کردن براى آرامش روحش مى کنیم

۶. حتى حیواناتى که براى مایحتاج غذایى در حد نیاز از آنها استفاده مى کنیم را نیز با اجازه و دعا براى آرامش روحش او را از چرخه ى هستى جدا میکنیم

۷. به اندازه ى مصرفمان درخت مى بریم و گوشت تهیه مى کنیم

۸. هرگز هیزم ها را اسراف نمى کنیم

۹. اگر حتى یک درخت جوان و سرسبز را قطع کنیم ، همه درختان دیگر جنگل، مى ریزند
و اشک آنها در دل ما نفوذ می کند و وجودمان را مجروح می کند و قلبمان آرام آرام تاریک می شود

۱۰. خاک مادر ما و پدر ماست

۱۱. ترین سرود است

۱۲. طبیعت دارد و را میفهمد

اعتقادات زیبای سرخپوستان

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: