لحظه دیدار نزدیک است

لحظه نزدیک است
باز من ‌ام
مستم
باز می‌لرزد، دلم
دستم
بازگویی در دیگری هستم
های! نخراشی به گونه ام را، تیغ!
های! نپریشی صفای زلفکم را، دست
و آبرویم را نریزی،
ای نخورده مست
لحظه دیدار نزدیک است

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: