متانت در گفتار

متانت در گفتار

” متانت در گفتار “
در بحث و جدل متین و آرام باش
زیرا تندی و خشونت در بحث
اگر بر خطا باشی، نقصانی عظیم است
و اگر بر حق باشی، نوعی گستاخی و بی ادبی است.
چرا ما باید به اشتباهات آدمیان بیش از بیماری یا فقر آنان حساس باشیم؟
البته در عشق باید ظریف و حساس بود، اما خشم را در ساحت عشق جایی نیست
و حکمتی نیز با خود همراه ندارد.
بنابراین، آرام و خوش طبع و ملایم و شیرین باش.
جرج هربرت
در شاهنامه فردوسی از این متانت
با کلمات آهستگی و بایستگی و شایستگی یاد شده است:
نشستند یک هفته با او به هم
همی رای زد شاه بر بیش و کم
نبد جز بزرگی و آهستگی
خردمندی و شرم و شایستگی
بر گرفته از کتاب ” در قلمرو زرین ”
ترجمه و توضیح: حسین الهی قمشه ای
تصویر: چهار الهه زیبایی تجسم
متانت، حزم، پایداری، عدالت