هواپيماها اغلب صندلي شماره 13 و 17 ندارند

چرا هواپیماها اغلب صندلی شماره ۱۳ و ۱۷ ندارند؟

☠️بسیاری به نحس بودن عدد ۱۳ اعتقاد دارند در بسیاری از هواپیماها ، عدد ۱۳ وجود ندارد.در برزیل و بریتانیا نیز عدد ۱۷ را عددی منحوس می دانند./Kojaro
⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒