وضعیت زندگی

آنچه “” می خوانید باید به بیان دقیق تر “وضعیت ” خوانده شود و در واقع یک روانی است: و .
در گذشته برخی موارد مطابق میل شما پیش نرفته اند و در نتیجه هنوز در برابر رویدادهای قبلی مقاومت می کنید و آنچه را که هست نمی پذیرید.

، شما را بر آینده متمرکز نگه می دارد و این تمرکز مداوم، به طرد حال و در نتیجه ناخشنودی شما تداوم می بخشد.

برای مدتی وضعیت زندگی خود را فراموش کنید و به زندگی خود توجه نمایید.

وضعیت زندگی شما در زمان شکل می گیرد، اما زندگی شما در “ اکنون و در زمان حال” است.

وضعیت زندگی شما از جنیس است، اما زندگی شما حقیقی است.
راه باریکی که به زندگی منتهی می شود، پیدا کنید. شاید وضعیت شما سراسر مشکل باشد، اما ببینید آیا در این لحظه مشکلی دارید؟؟

منظور من ده دقیقه بعد یا فردا نیست، همین لحظه است. آیا همین لحظه مشکلی دارید؟؟

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: