چرا وقتی از هو⁣⁣اپیما به رنگین‌کمان نگاه می‌کنیم، دایره‌ا‌ی است؟

چرا وقتی از هو⁣⁣اپیما به رنگین‌کمان نگاه می‌کنیم، دایره‌ا‌ی است؟

🌈 ⁣چرا وقتی از هو⁣⁣اپیما به رنگین‌کمان نگاه می‌کنیم، دایره‌ا‌ی است؟
⁣⁣➖➖➖➖➖➖➖
⁣رنگین‌کمان وقتی شکل می‌گیرد که نور از بین قطرات آب می‌گذرد و با زاویه مناسب به چشمان ما می‌رسد. چنین قطراتی همیشه روی یک دایره رو به خورشید قرار دارند. وقتی روی زمین هستید، صرفا کمانی از این دایره را می‌بینید و زمین باقی دایره را پنهان می‌کند، اما در هوا می‌توانید کل دایره را ببینید.

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒