آدمی دیوانه چون من یار می خواهد چه کار ؟!

چه کارآدمی چون من یار می خواهد چه کار ؟!
این سر بی عقلِ من دستار می خواهد چه کار؟!
شعر خود را از تمام شهر پنهان کرده ام
یوسف بی مشتری بازار میخواهد چه کار؟!
هرکسی در خود فرو رفته است دستش را نگیر!
کشتی مغروق سکاندار میخواهد چه کار؟!
نقشه هایم یک به یک از دیگری ناکام تر!
این مستمر آمار میخواهد چه کار؟!
کاش عمر آدمی با پایان میگرفت
مردن تدریجی ام تکرار می خواهد چه کار؟

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: