رفتارهای افراد دارای اعتماد به نفس بالا

هفت رفتاری که افراد دارای بالا آن را انجام نمی دهند:

۱- از فرار نمی کنند. برای نمونه زمانی که با تأخیر به سرکار می رسند، ترافیک را بهانه نمی کنند.

۲- از انجام کارهای ترسناک خودداری نمی کنند و اجازه نمی دهند ترس زندگی شان را دربرگیرد و مانع تجربه کردن امور جدید توسط آنها شود که این امر باعث تقویت و پیشرفت شخصیت آنها خواهد شد.

۳- همواره در راحتی و رفاه به سر نمی برند. زیرا می دانند ماندن در این وضعیت باعث ناکامی در رسیدن به آرزوهایشان خواهد شد و در صورتی که بخواهند موفق شوند باید راحت طلبی را کنار بگذارند.

۴- هرگز هیچ کدام از کارهایشان را به زمان مناسب، شرایط مناسب، هفته بعد، هر زمان که وقت کافی وجود داشت” موکول نمی کنند. بلکه بر انجام اقدامات لازم در زمان مناسب تأکید دارند.

۵- تلاش نمی کنند بر دیگران سلطه یابند و به واکنش های منفی توجهی نمی کنند.

۶- دربارۀ مردم و پیش داوری نمی کنند. زیرا آنها با خودشان به حدی مهربان هستند که نیازی به این ندارند که برای احساس برتر بودن در غیاب اطرافیانشان به آنها توهین کنند.

۷- خودشان را با هیچ کس نمی کنند و هرگز با هیچ کسی جز خودشان در گذشته رقابت نمی کنند.

رفتارهای افراد دارای اعتماد به نفس بالا

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: