بادکنک یکدیگر را نترکانیم!

دانشجویی میگفت:

یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه فرصت دارید بادکنکهای یکدیگر را بترکانید هرکس بعد از یک دقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد برنده است.

مسابقه شروع و بعد از یک دقیقه من و چهار نفر دیگه بابادکنک سالم برنده شدیم.

سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت:
من همین مسابقه را در کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند زیرا هیچکس بادکنک دیگری را نترکاند چراکه قرار بود بعد از یک دقیقه هر کس بادکنکش سالم ماند برنده باشد که اینچنین هم شد.

ما انسانها دراین جامعه رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده

قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم.

میتوانیم با هم بخوریم. با هم رانندگی کنیم. با هم شاد باشیم. باهم… باهم

پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم!

بادکنک یکدیگر را نترکانیم!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: