باور

تا سال ۱۹۵۴ ، باور تمام دنیا بر این بود که انسان با توجه به محدودیت های فیزیکی که دارد، هیچگاه نخواهد توانست یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود.

تا اینکه راجر بنستر در مسابقه ای ، یک مایل را در کمتر از ۴ دقیقه دوید.
از آن پس در مدت یکسال، حدود ۲۰ هزار نفر، این رکورد را زدند و کم کم این کار به سطح دبیرستانها کشیده شد.

چه چیزی فرق کرد در عرض یکسال؟

هیچ چیز، جز یک کلمه باور، باور به شدن، باور به امکان

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: