سن و سالت چقدر باید باشد تا بزرگسال تلقی شوی ؟!

طبقه بندی جدیدی درباره مراحل ارائه کرده است. بگونه ای که ۵۵ سالگی را مراحل برشمرده است!
در این طبقه بندی آمده است:

١٧ سالگی پائین تر از سن قانونی
١٨ – ٢۵ سالگی نوجوانی
٢۵ – ۶۵ جوانی
۶۶- ٧٩ میانسالی
٨٠ – ٩٠ بزرگسالی
١٠٠ تا بالاتر پیری

شفاف بگویم امروز این بهترین مطلبی است که خواندم و لذا با و از رختخواب برخاستم و به آینه نگاه کردم ، تبسمی کردم و را شکر کردم.

سن و سالت چقدر باید باشد تا بزرگسال تلقی شوی ؟!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: