بهترین میزبان در ضیافت زندگی

بهترین میزبان در ضیافت زندگیمکبث: شنیدم که صدایی فریاد کرد «دیگر مخواب!
مکبث خواب را کشت!» خواب بی را
که چون خیاط آستین ژندۀ را رفو می کند
همان خواب که مرگ روزانۀ
و درمان جسمهای
و مرهم دلهای آزرده
و اصلی برخوان
و بهترین میزبان در ضیافت است.

ویلیام شکسپیر

Nature’s Second Course
I heard a voice cry “Sleep no more!
Macbeth does murder sleep,” the innocent sleep,
Sleep that knits up the ravell’d sleave of care,
The death of each day’s life, sore labour’s bath,
Balm of hurt minds, great nature’s second course,
Chief nourisher in life’s feast

William Shakespeare, Macbeth, II, 2

برگرفته از « »
اثر حسین

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: