بهترین میزبان در ضیافت زندگی

بهترین میزبان در ضیافت زندگیمکبث: شنیدم که صدایی فریاد کرد «دیگر مخواب!
مکبث خواب را کشت!» خواب بی گناه را
که چون خیاط آستین ژندۀ غم را رفو می کند
همان خواب که مرگ روزانۀ آدمیان
و درمان جسمهای خسته
و مرهم دلهای آزرده
و مائده اصلی برخوان طبیعت
و بهترین میزبان در ضیافت زندگی است.

ویلیام شکسپیر

Nature’s Second Course
I heard a voice cry “Sleep no more!
Macbeth does murder sleep,” the innocent sleep,
Sleep that knits up the ravell’d sleave of care,
The death of each day’s life, sore labour’s bath,
Balm of hurt minds, great nature’s second course,
Chief nourisher in life’s feast

William Shakespeare, Macbeth, II, 2

برگرفته از کتاب « در قلمرو زرین»
اثر حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: