جانم گفتن های بیجا !

امان از این جانم گفتن های بیجا!
وقتی کسی صدایتان میکند و شما از و دل جوابش را نمیدهید، چرا میگویید جانم؟!
“بله” را برای همین موقع ها گذاشته اند دیگر!
این جانم با را تبدیل به تکیه کلامتان کرده اید و هر کسی که صدایتان میکند میگویید جانم…
من هیچ وقت در کردن هیچکس جز کسانی که واقعا عزیز دلم هستند جانم نگفته ام.
که نیست گاهی کسی اسمتان را صدا میکند تا فقط از نوع جواب دادنتان جایگاهش را در ذهنتان تخمین بزند.
حالا آن بیچاره که نمیداند شما کلا این واژه ورد زبانتان است و برای همه به کار میبرید، بیهوده دلش خوش میشود و شروع میکند به بافی کردن!
جانم هایتان را جز به کسانی که واقعا عزیزتان هستند تحویل هیچکس ندهید.
این جانم ها گاهی میتوانند جان را بگیرند…

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: