حرکت در راه او

عبارت مَحیایَ و مَماتی لله، که گفت، اهتزازی بسیار فراگیر دارد چنانکه همۀ اطوار را در بر می گیرد. جوهر مسلمانی همین است که بگویی همه چیز من برای و و است. اگر زندگی می کنم حرکت در راه اوست اگر جان بسپارم در پای اوست.

« ما در درون سینه هوایی نهفته ایم
بر باد اگر روَد سرِ ما زان هوا روَد»

حرکت در راه او
اثر خالد الساعی

هنگامی که می گویم، از خویش می پرسم که از این چه در سرداری، اگر دلی را می جویی، اگر حکمتی می گویی، اگر غبار کدورتی را برمی گیری، اگر شهادتی بر نجات بی گناهی می دهی آن را بگوی و بدان که در راه خدا است، اگر کتابی می نویسی از خویش بپرس که مقصود چیست، آیا ارزنده ای برای گفتن داری که کسی نگفته باشد یا بدین حسن و ملاحت بیان نکرده باشد؟ آیا چراغی در آن هست که راه کسی را روشن کند یا مرهمی که زخمی را شفا بخشد؟ اگر چنین است بنویس و خاطر خوش دار که آن برای خداست.

حرکت در راه اوبرگرفته از کتاب «۳۶۵ روز »
به قلم حسین
خط نقاشی اثر خالد الساعی

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: