پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح

کشیشان زنده که پیام جهانگیر حضرت را به می رسانند از آن پیامبر الهی تاکنون همواره کم و بیش در میان مردم بوده اند و هرچه خیر و و عشق و محبت که در میان ترسایان هست از برکت وجود آنهاست. اما چون بسیاری از کاهنان و کشیشان را نفس از نور به ظلمت برده و دلهایشان را سیاه کرده بود، ویلیام بلیک آنان را رهزنان راه و غاصبان نعمت های الهی شناخته که در عشق، کلیسایی از قهر و نهی و طرد و انکار می سازند و اطراف آن را دل های مرده می کنند و خود چون غراب در آن باغ خزان زده می چرخند.

برگرفته از کیمیا – پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح

دکتر حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: