حقیقت

حقیقت
نه پنهان در کلمات کتاب های کهن بود
نه در وقار فیلسوفان
نه در سیاه بازی های سیاسی

لبخنده ی ملیح کودکی ست حقیقت
در آستانه ی درگاه

و همین نسیم بی حواس مرگ
که می وزد
که می گذرد
از درگاه و پنجره
بی اعتنا به قفل ها و خنده ها …

عبدالحمید ضیایی | در ازدحام تنهایان

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: