خانه به خانه در به در جُستمت و نیافتم

شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم

خانه به خانه در به در جُستمت و نیافتم

آه که تار و پودِ آن رفت به بادِ عاشقی

جامه تقویی که من در همه عمر بافتم

هاتف اصفهانی

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: