دنیا محل انعکاس است

اگر ابراز کنیم، به ما برمی گردد. اگر بدهیم، به ما برمی گردد.
عشق نباید خواسته ای داشته باشد، زیرا بال هایش را از دست می دهد و نمی تواند پرواز کند. در زمین ریشه می کند و زمینی می شود، آن گاه به بدل می شود و فلاکت و رنج عظیمی به بار می آورد.
عشق نباید مشروط باشد، نباید از عشق هیچ انتظاری داشت، عشق را باید فقط بخاطر خودش پذیرفت نه بخاطر پاداش یا نتیجه.
اگر ای در عشق باشد، نمی تواند آسمانی شود. عشق را محدود به خود می کند و فضای آن را در اختیار می گیرد.
عشق عاری از انگیزه حد و مرزی ندارد، متعالی و پاک است، پربار است، عطر قلب است.

در هوای اشراق

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: