دنیا محل انعکاس است

اگر خشم ابراز کنیم، خشم به ما برمی گردد. اگر عشق بدهیم، عشق به ما برمی گردد.
عشق نباید خواسته ای داشته باشد، زیرا بال هایش را از دست می دهد و نمی تواند پرواز کند. در زمین ریشه می کند و زمینی می شود، آن گاه به شهوت بدل می شود و فلاکت و رنج عظیمی به بار می آورد.
عشق نباید مشروط باشد، نباید از عشق هیچ انتظاری داشت، عشق را باید فقط بخاطر خودش پذیرفت نه بخاطر پاداش یا نتیجه.
اگر انگیزه ای در عشق باشد، نمی تواند آسمانی شود. انگیزه عشق را محدود به خود می کند و فضای آن را در اختیار می گیرد.
عشق عاری از انگیزه حد و مرزی ندارد، متعالی و پاک است، پربار است، عطر قلب است.

کتاب در هوای اشراق

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: