زندگی زیست است نه فیزیک و ریاضی!

تله چن به نقل از حامد رجب پور:

آدمش را که پیدا کردید
همه را کنار بزنید و برایش جا باز کنید
مغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید
و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!
آنوقت اجازه بدهید
اجازه بدهید به چشم هایتان خیره شود
اجازه بدهید دستانتان را ببوسد
اجازه بدهید هرچقدر که دلش میخواهد، شما را به آغوش بگیرد.
اجازه بدهید پشت بند حرف هایتان ذوق کند،
بگوید الهی بمیرم،
الهی دورت بگردم و…
باور کنید،
بی آنکه بفهمید
وابسته میشوید
و عشق دوباره جان میگیرد!
زندگی زیست است نه فیزیک و ریاضی
که انقدر قاعده و عدد و ماشین حسابی اش کرده اید!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: