زنها را بشناسید!

زنها ترسواند
زنها از همه چیز می ترسند
از تنهایی
از
از دیروز
از فردا
از زشت شدن
از دیده نشدن
از جایگزین شدن
از تکراری شدن
از پیر شدن
از دوست داشته نشدن

و مردها برای رفع این ترس ها،
نه نیازی به پول دارند
نه موقعیت
و نه
نه
و نه زبان بازی!!!!
کافیست و ماندن را بلد باشند!

تقصیر مردها بود که زنها اینقدر عوض شدند…!
ورزیدن و عاشق کردن هنر مردانه ست…
وقتی زنها شروع می کنند به ناز خریدن و ناز کشیدن،
“تعادل به هم می خورد”….

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: