سکوت رسم گورستان است

ِ من، این همه جوره ناجور شده است، دیگر را هم جعل می کنند ..
دلِ من، در باطنِ تو حقیقتی تلخ پنهان شده که تلخی آن به اندازه ای زیاد است که نمی توانی آن را کتمان کنی. وقتِ طغیان است یا نه نمی دانم .. اما میدانم که ، رسم است …

عصر سکوت

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: