شتر دیدی ندیدی!

مردی در صحرا بدنبال شترش می گشت تا اینکه به پسر با هوشی برخورد. سراغ شتر را از او گرفت .
پسر گفت: شترت یک چشمش کور بود؟ مرد گفت: بله.
پسر پرسید: آیا یک طرف بار شیرین و طرف دیگرش ترش بود ؟ مرد گفت: بله.
حالا بگو شتر کجاست ؟ ‌پسر گفت من شتری ندیدم.
مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید این پسر بلائی سر شتر او آورده و پسرک را نزد برد و ماجرا را برای تعریف کرد.
قاضی از پسر پرسید. اگر تو شتر را ندیدی چطور مشخصات او را درست داده ای ؟
پسرک گفت: در راه ، روی خاک اثر پای شتری دیدم که فقط سبزه‌های یک طرف را خورده بود. فهمیدم که شاید شتر یک چشمش کور بود.
بعد دیدم در یک طرف راه مگس بیشتر است و یک طرف دیگر پشه بیشتر است.
و چون مگس شیرینی دوست دارد و پشه ترشی را نتیجه گرفتم که شاید یک لنگه بار شتر شیرینی و یک لنگه دیگر ترشی بوده است.
قاضی از پسرک خوشش آمد و گفت: درست است که تو بی گناهی ولی زبانت باعث دردسرت شد.
پس از این به بعد شتر دیدی ، ندیدی !!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: