مارک تواین

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎنی ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ کسی ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ،
ﺩﺭ مردمی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎیی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﺮﺩ.

مارک تواین

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: