متواضع و فروتن باشید!

٩چیز که مانع ٩ چیز دیگر است:

١. ، مانع یادگیری
٢. بیجا، مانع نوآورى
٣. کم رویی، مانع پیشرفت
۴. ، مانع ایستادن
۵. کردن، مانع
۶. ، مانع
٧. خودشیفتگی، مانع
٨. ، مانع گری
٩. خودبزرگ بینی، مانع .

اینها را چندین بار تکرار کنید تا ملکه ی ذهنتان شود. از هرچیزی که باعث غرور و خود برتر بینی تان میشود دوری کنید.
متواضع و فروتن باشید

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: