متواضع و فروتن باشید!

٩چیز که مانع ٩ چیز دیگر است:

١. غرور، مانع یادگیری
٢. تعصب بیجا، مانع نوآورى
٣. کم رویی، مانع پیشرفت
۴. ترس، مانع ایستادن
۵. عادت کردن، مانع تغییر
۶. بدبینی، مانع شادی
٧. خودشیفتگی، مانع معاشرت
٨. شکایت، مانع تلاش گری
٩. خودبزرگ بینی، مانع محبوبیت.

اینها را چندین بار تکرار کنید تا ملکه ی ذهنتان شود. از هرچیزی که باعث غرور و خود برتر بینی تان میشود دوری کنید.
متواضع و فروتن باشید

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: