مخمور جام عشقم-طرح نو

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
عشق رخ چو ماهش در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی

شد حلقه قامت ما تا بعد از این رقیبت
زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی
چون آفتاب رویش در دیده‌ای نگنجد
ای دل چه سود دارد در دیده اضطرابی

هنری از: سهیل نفیسی

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: