مراتب و معیارها

مراتب و معیارهای انسانی را به کناری نِه
آن سیم شرافت و را از لحن بینداز
و گوش فرادار که چه اصوات ناموزونی خواهی شنید
در این حال، هر چیز خود را در خلاصه می کند
و قدرت به بدل می شود
و اراده به اشتها و ِ بی انتها میل می کند
و شهوت گرگی است جهانگیر که وقتی
چنین مجهز به دو قدرت و اراده گردید
بی گمان جهان را لقمۀ خود می کند
و آنگاه خود را نیز فرو می بلعد.

ویلیام

Take but degree away
Take but degree away, untune that string
And, hark, what discord follows! each thing meets
In mere oppugnancy: …
Then every thing includes itself in power
Power into will, will into appetite
And appetite, an universal wolf
So doubly seconded with will and power
Must make perforce an universal prey
And last eat up himself.

William Shakespeare

مراتب و معیارها

این قطعه از بدایع شکسپیر است که
سرنوشت تاریخ را در صورت میل کردن به و
به زیباترین و منطقی ترین وجه رقم زده است
وقتی معیارهای اخلاقی و انسانی از لحن افتاد
و هر سیمی برای خود نواخت و هرکس تنها در سودای خود بود
طبیعتاً همه به دنبال کسب مال و قدرت می روند
و هر کس با هرکس رقیب و دشمن می گردد
و قدرتها به اراده ها و اراده ها به شهوات بدل می شود
و انسانها چون گرگ یکدیگر را می درند
و در پایان خود را نیز نابود خواهند کرد.
این است خلاصۀ کتاب “سقوط غرب”
اثر اشپنگلر آلمانی که در سال ١٩١٧ به طبع رسید
و این است علت سقوط امپراتوری روم
و این خواهد بود سرنوشت ما اگر معیارها را
چنین از لحن بیندازیم.

مراتب و معیارها – برگرفته از کتاب “
شعر از ویلیام شکسپیر
ترجمه و توضیح: حسین

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: