مراقب افکار خود باشید

مراقب افکار خود باشید چون به کلمات تبدیل میشوند. مراقب کلمات خود باشید چون به اعمال تبدیل میشوند. مراقب اعمال خود باشید چون به عادات تبدیل میشوند. مراقب عادات خود باشید چون به ویژگیهای شخصیتی تبدیل میشوند. مراقب ویژگیهای شخصیتی خود باشید چون به هدف زندگی تبدیل میشوند.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: