مراقب خودت باش

درکنار انسانهای خوشبخت همواره کسانی زندگی میکنند که در هنگام جداشدن به آنها میگویند؛
“مراقب خودت باش”
آنها نه اینکه به تواناییهای مان اعتماد ندارند.
نه!
بلکه با زبان بی زبانی ارزش و اهمیت من و تو را به خودشان و ما یادآوری میکنند..

در واقع “مراقب خودت باش”، همان جمله گر و پر از معنای”دوستت دارم” است که سراپای مخاطب را سرشار از عشق و میکند..
بیان این جمله کوتاه همیشه در ضرورت دارد و اعجاز میکند.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: