اصفهان

مسجد امام اصفهان

📸عکاس: ارنست هولستر (مهندس و عکاس آلمانی، ۱۸۳۵–۱۹۱۱) که در زمان ناصرالدین شاه، بیست سال در اصفهان اقامت داشت و به عکاسی از این شهر پرداخت.

منبع: مجله دانستنیها