مولکول های احساسی

مولکول های احساسی، نوعی نوروپپتید هستند که الکتریسیته و شیمیایی هر سلول در و را تغییر می دهند. به معنای واقعی کلمه، تغییر فرکانس های الکتریکی تولید شده توسط بدن با استفاده از ارتباط غیر کلامی می باشند.

واحد مطالعات و پژوهش های علمی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: