هرگز خجالت نکش!

می‌پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران
راجع به سنشان می‌گویند!
جواب می‌دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند؟!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان، بکشند!
خجالت؛بکشند و شاد نپوشند…
خجالت بکشند از سنشان و نشوند!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند
با صدای بلند نخندند،خجالت بکشند
چون از آنها گذشته است و…..

نه
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است
اگر به داری عاشق شو
برقص
با صدای بلند بزن
رنگهای شاد بپوش
تا وقتی زنده‌ای،
هیچ چیز از تو نگذشته است
زندگی کن دوست من
و از عدد توی شناسنامه‌ات
هرگزخجالت نکش

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: