هر روز یک شروع تازه است

هر چقدر هم که ‌تان آلوده بوده باشد،
‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید!

به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد.
هر روز یک شروع تازه است.
هر که از بیدار می‌شویم،
اولین روز از باقی عمرمان است.

یکی از بهترین ‌ها برای گذشتن از
مشکلات گذشته این است
که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید
که از خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود…

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: