ولنتاین

ولنتاین

«ولنتاین» نام کشیشی بوده ،که مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می کرد.

زیراکه فرمانروای روم بنام کلودیس دوم ،براین باور بوده که سربازی در جنگ خوب خواهد جنگید که مجرد باشد.
کلودیوس به قدری سنگدل بودکه هیچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت.
ولی کشیشی به نام ولنتاین، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می کرد. کلودیوس دوم از این جریان خبردار می شود و دستور می دهد که ولنتاین را به زندان بیندازند و به جرم جاری کردن عقد او را اعدام کنند.
از آن زمان در کشورهای غربی روز ۱۴ فوریه را روز ولنتاین ( روز عشاق یا روز عشق ورزی ) می گویند و آن را جشن می گیرند.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: