ویژگی های ایمان از نظر سورن کی کرکگور

چهار ویژگی در هم تنیده‌ی (ویژگی های ) از دیدگاه کرکگور (سورن کی کرکگور) عبارت است از: خطرکردن، شورمندانگی، انتخابگری و فوری-فوتی (اضطراری) بودن. مخاطره آمیز است و شامل تعهد به باورها، اَعمال و حتی هویت‌بخشی می‌شود؛

اما هیچ تضمینی نیست که این باورها، اعمال و هویت‌بخشی‌ها بجا باشند. شاید خدایی که کتاب مقدس فرض گرفته است، اصلا وجود نداشته باشد؛ یا شاید من و شما را اشتباه فهمیده باشیم، یا درست درنیافته باشیم که از ما چه می‌خواهد و یا خداوند برای شکوفایی ما چه طرحی ریخته است. متدین بودن ما را معصوم نمی‌کند؛ و نیز تدین موجب نمی‌شود که تمایلات کژ و کوژ از سر راه شکل‌دهی به باورها، اعمال و حتی هویت‌بخشی ما کنار برود. دوم، ایمان شورمند است. جنبه‌ی سوم ایمان ِ کرکگوری تأکید بر انتخابگری است. اراده، و نه فقط عقل، در تعیین ساحت وجودی‌ای که در آن زیست می‌کنیم عمیقاً دخیل‌ است و نیز اراده، و نه فقط عقل، عمیقا دخیل است در این‌که آیا من ایمان دارم یا اینکه مدعیات وحیانی را توهینی به شعور خود به حساب می‌آورم. فوری-فوتی یا اضطراری بودن جنبه‌ی چهارم ایمان است که با ویژگی وجودی سوم مرتبط است. روی هم رفته، کرکگور روایتی وجودی از ایمان ارائه می‌دهد، آن مقدار وجودی که ایمان را شوری مخاطره‌انگیز و انتخابی فوری-فوتی تعبیر می‌کند.

ویژگی های ایمان ، اگزیستانسیالیسم و دین ، مرولد وستفال ، کتاب همراه آکسفورد در اگزیستانسیالیسم ، ۲۰۱۲
سورن کی کرکگور

منبع: وبسایت فرهنگی صدانت

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: