کانال تلگرام اقتصاد به زبان ساده

در این کانال، مسائل روز اقتصادی با زبان ساده تحلیل می شود.
ورود به کانال تلگرام اقتصاد به زبان ساده:
https://goo.gl/mL5Yy2