کانال تلگرام موزیک خاص و کمیاب

Special music from specific artists
ما سبک های متفاوتی را به شما معرفی خواهیم کرد.
https://goo.gl/QU0nG6
کسانیکه نمیخواهند به عقایدشان
شک کنند، “متعصب”
کسانیکه نمیتوانند به عقایدشان
شک کنند، “احمق”
کسانیکه میترسند به عقایدشان
شک کنند، “بردگان” هستند.
☑️ برتراند راسل