کتاب سال بلوا

نامه را باز کردم و همانجا با صدای بلند خواندم: سگ هار عزیزم، همین روزهاست که بزنم زیر کاسه کوزه‌ها و به شهر خودمان برگردم. نه برادرهایم را پیدا کردم نه تحمل این وضع را دارم خودمم دارم گم میشم.

کتاب سال بلوا – عباس معروفی

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: