کودک آرام

چگونه می توان جیغ و فریاد را در کاهش داد ؟
آنچه را که از بچه ها می خواهید با صدایی آرام بگویید. برای اینکه صدایتان را بشنوند، از فاصله ی دور با آن ها حرف نزنید، نزدشان بروید، شانه هایشان را بگیرید، در چشمانشان نگاه کنید و روشن و آرام با آن ها صحبت کنید.

به جای گفتن “داد نزن” به وضوح بگویید که چه می خواهید. به طور مثال،” لطفا در این خانه با صدای آرام صحبت کن.”در مورد سر و صدا در خانه قوانینی وضع کنید. آن ها را بنویسید و در محلی قابل مشاهده بچسبانید. در این فهرست، پیامدهای زیر پا گذاشتن قوانین را نیز قید کنید.
اگر دو کودک بر سر هم داد می زنند به طرف آن ها بروید و بین آن ها بایستید. اخم کنید، چهره تان ناراضی به نظر برسد، دستهایتان را پشتتان گره کنید و هیچ چیزی نگویید.(کودک آرام)
اغلب همین کار برای یادآوری قوانین به آن ها کافی است.
برخی از بچه ها انرژی بسیار زیاد و صدای بلندی دارند. مراقب باشید که این بچه ها حتما راهی برای صرف صداهای پرانرژی و هیجان زیاد خود داشته باشند.
آن ها را در یک تیم ورزشی ثبت نام کنید و بگذارید برای تشویق تیم ها در محیطی مناسب داد بزنند. بگذارید وارد گروه سرود شوند.
اگر آن ها را به محل بازی، پارکی بزرگ ویا به کوه و دشت ببرید، محلی بسیار مناسب برای تخلیه انرژی به آن ها داده اید.

کودک آرام

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: