⁣آینه‌ی یک‌طرفه

⁣آینه‌ی یک‌طرفه چگونه کار می‌کند؟

آینه‌ی یک‌طرفه به افراد داخل اتاق امکان می‌دهد که از طریق شیشه‌ای که یک طرف آن با لایه‌ی نازکی از ماده‌ی بازتاب‌دهنده پوشیده شده است، سوی دیگر را ببینند.

قسمت سخت کار این است که این لایه باید هم به اندازه‌ی کافی نازک باشد که امکان دیدن سوی دیگر وجود داشته باشد و هم آن اندازه کلفت باشد که نوری را که از سوی دیگر به آن می‌تابد، منعکس کند. سپس با تاریک کردن اتاق و بسیار روشن‌تر نگاه داشتن سوی دیگر، می‌توان بدون دیده شدن به سوی دیگر نگاه کرد.

منبع: مجله دانستنیها