ژن

⁣چرا برخی افراد ایدئال‌گرا هستند؟

دلیل این موضوع نحوه‌ی عملکرد ژن‌ها و تجربیات با یکدیگر است. اثرات ژنتیکی را حتی می‌توان در نوزادان هم دید و خلق‌وخوهای متفاوت‌شان نشان از آغاز شکل‌گیری شخصیت دارد.

تحقیقات اخیر روی دوقلوها نشان می‌دهد ویژگی‌های رفتاری بیش از آنچه در گذشته تصور می‌شد، وراثتی هستند. برای نمونه، دوقلوهای همسان، دو برابر دوقلوهای ناهمسان دارای ویژگی‌های مشترک مانند قدرت تشخیص، خویشتن‌داری و هدفمندی هستند. ایدئال‌گرایی از یک سو می‌تواند مثبت باشد و منجر به دستاوردهایی همچون رضایت و اعتماد به نفس شود و از سوی دیگر، می‌تواند سبب اثرات منفی از جمله خودکم‌بینی حاد، تعلل، ناامیدی و افسردگی شود.

هر دو دسته‌ی این اثرات وابسته به «پنج‌تایی اصلی» ‌ویژگی‌های شخصیتی هستند که شخصیت پایدار فرد بالغ را شکل می‌دهند؛ این پنج مورد شامل پذیرش، وجدان، برون‌گرایی، دلپذیری و روان‌رنجوری هستند. با وجود این، همه‌ی این ویژگی‌ها تحت تأثیر تجربیات خوب و بد زندگی قرار می‌گیرند.

منبع: مجله دانستنیها