شفافیت

⁣چه چیزی موجب شفافیت اجسام می‌شود؟

شفافیت یا کدری اجسام بستگی به نحوه‌ی تعامل نور با اتم‌های آن دارد. اگر الکترون‌های اتم فرکانس درستی داشته باشند، می‌توانند فوتون‌های نور را جذب و جسم را مات کنند. در مقابل، اتم‌های اجسام شفاف به نور اجازه می‌دهند تا از میان آن‌ها عبور کند.

منبع: مجله دانستنیها