روز انگیزه ها و آرمانهای بلند آسمانی

سپیده دمی در شب کائنات

سیاهی نشینی چو آب حیات

نظامی

فرخنده باد بعثت آن رسول الهی که فرمود:

من برای اتمام و به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم ادامه خواندن روز انگیزه ها و آرمانهای بلند آسمانی