بایگانی برچسب: s

پله از نردبان دوستی هایمان کم نکنیم

تله چن به نقل از عصر سکوت

ما در زندگی بیشتر یاد میگیریم که برای همین زخم باشیم تا مرهم.
آدم های بدی نیستیم اما به دلیل زندگی های سنتی، تصور می کنیم که از طریق زخمه زدن به یکدیگر می توانیم بهتر و با سرعت بیشتری به هدف خود برسیم. چقدر به هم توهین کردیم!! چقدر تهمت زدیم!! چقدر آبروی دیگران را به حراج گذاشتیم!! ادامه خواندن پله از نردبان دوستی هایمان کم نکنیم