بایگانی برچسب: s

معلم ها فقط در مدرسه نیستند

تله چن به نقل از حسین طائریان – معلم ها فقط در مدرسه نیستند:

تنها چند سالم بود که با واژه ی معلم آشنا شدم…معلم برای من کسی بود که به بچه ها خواندن و نوشتن یاد می دهد؛ امتحان می گیرد؛ کم و زیاد نمره می دهد و تمام… اما بعد ها فهمیدم معلم ها قدرت بزرگ تری هم دارند…آن ها می توانند دید آدم ها را به زندگی تغییر دهند… آن ها می توانند درس های بزرگ تری هم بدهند… ادامه خواندن معلم ها فقط در مدرسه نیستند