بایگانی برچسب: s

تئوری سوسک در توسعه شخصی

در یک رستوران، یک سوسک ناگهان از جایی پر می‌زند و بر روی یک خانمی می‌نشیند.
آن خانم از روی ترس شروع به فریاد زدن می‌کند. او وحشت‌زده بلند می‌شود و سعی ‌می‌کند با پریدن و تکان دادن دست‌هایش سوسک را از خود دور کند.
واکنش او مسری بود و افراد دیگری هم که سر همان میز بودند وحشت‌زده می‌شوند.
بالاخره آن خانم موفق می‌شود سوسک را از خود دور کند.
سوسک پر می‌زند و روی خانم دیگری نزدیکی او می‌نشیند. این بار نوبت او و افراد نزدیکش می‌شود که همین حرکت‌ها را تکرار کنند! ادامه خواندن تئوری سوسک در توسعه شخصی

نیه توچکا

گزیده ای ار کتاب “نیه توچکا” اثر فئودور داستایوفسکی

دقایقی هست که انسان میخواهد هر چه عقل و نیرو دارد تا مرحله بدترین دردها و رنج‌ها به کار اندازد تا علم و یقینی که می‌خواهد همچون شعله‌ی آتش بیرون بجهد.
در آن هنگام یک نوع رویای ملکوتی بر جان لرزانی که نگران پیش‌بینی سرنوشت مقدر خویش است چیره می شود. ادامه خواندن نیه توچکا