بایگانی برچسب: s

ابعاد سلامت روان

تله چن به نقل از ساجده شریفی

ابعاد سلامت روان عبارتند از:

۱. خودپذیری
۲. روابط مثبت با دیگران
۳. خودمختاری
۴. تسلط بر خود و محیط خود
۵. مقصود (هدف) در زندگى
۶. رشد شخصی ادامه خواندن ابعاد سلامت روان