بایگانی برچسب: s

بهترین ارتعاش شکرگزاری و قدردانی است!

هر چیزی یک طول موج دارد.
وقتی احساس شادی می کنید و این احساس شادی را حفظ می کنید؛ تنها افراد، شرایط و وقایع شاد می توانند وارد زندگی تان بشوند. ادامه خواندن بهترین ارتعاش شکرگزاری و قدردانی است!